Henvisning til utvidet utredning i spesialisthelsetjenesten

Dersom det hersker usikkerhet om diagnosen etter en basal demensutredning, er det aktuelt å henvise til en utvidet utredning i spesialisthelsetjenesten. Informasjon fra den basale utredningen, både fra fastlegen og eventuelt hukommelsesteamet, bør vedlegges henvisningen. undersøkelser og observasjoner som er utført, formidles da til spesialisthelsetjenesten, og dobbeltarbeid unngås.

Her (i Veiviseren) står det mer om hvem som bør utredes hvor.

Nasjonal faglig retningslinje om demens – Helsedirektoratet:

“Utvidet utredning foreslås gjennomført i spesialisthelsetjenesten når basal utredning ikke har vært tilstrekkelig for å stille diagnose ved mistanke om demens.”

I demensretningslinjen foreslås det at utvidet demensutredning gjennomføres i to trinn. Først bør pasienten tilbys MR-undersøkelse og en utvidet kognitiv undersøkelse. Er diagnosen fortsatt uavklart etter at disse undersøkelsene er gjennomført, foreslås det å gå videre til trinn to. Her tilbys pasienten funksjonelle hjerneundersøkelser og/eller spinalvæskeundersøkelse og/eller nevropsykologisk undersøkelse. Aktuelle funksjonelle hjerneundersøkelser er FDG-PET og/eller DAT-skann og/eller qEEG. Hvilke undersøkelser som bør inngå i en utvidet demensutredning, vil avhenge av pasientens symptomer og hvilken demenssykdom som mistenkes. Samtidig må omfang og valg av undersøkelser ta hensyn til pasientens funksjonsnivå og totale sykdomsbilde.

Illustrasjonsfoto. Sykehus.

I all utredning anbefales det å innhente informasjon fra pasientens pårørende, gjerne i en samtale der pasienten ikke er til stede. Målet er å få relevante og nødvendige opplysninger om pasientens sykdomsutvikling og eventuelle endringer i pasientens funksjon over tid. Innhenting av informasjon fra pårørende forutsetter at pasienten samtykker til dette.

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) er et register som skal bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive symptomer og demens som utredes i spesialisthelsetjenesten. Les mer om NorKog på deres side hos Aldring og helse.

Publisert: 9. juli 2021
Oppdatert: 18. oktober 2022