Kompetanse på system- og individnivå

Det skilles mellom krav til kompetanse på system- og individnivå. Med kompetanse på systemnivå menes den kompetansen virksomheten må ha for at kommunen skal kunne ivareta sin plikt til å yte forsvarlige tjenester. Med kompetanse på individnivå menes den kompetansen helse- og omsorgspersonellet trenger for å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Nasjonal faglig retningslinje om demens – Helsedirektoratet:

“Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester til personer med demens, skal ha et system for opplæring, videreutdanning og etterutdanning av ansatte.”

Virksomhetslederen skal sørge for at helse- og omsorgspersonellet har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet og tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte. Dette forutsetter at virksomheten kartlegger kompetansebehov og rekrutterer personell med nødvendig kompetanse, samt sørger for at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring og eventuelt videre- og etterutdanning.

En nyttig modell i denne sammenhengen er strategisk kompetanseplan. Når ledere skal delegere oppgaver til ansatte, må dette skje etter en individuell vurdering av kvalifikasjonene til den ansatte relatert til de spesifikke arbeidsoppgavene. For at en oppgave skal kunne delegeres, er det en forutsetning at den ansatte har fått nødvendig opplæring, slik at vedkommende kan utføre den på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte. Dette omfatter blant annet helse- og sosialfaglig utdanning, tilleggsutdanning, opplæring og yrkeserfaring. I tillegg er det nødvendig at vedkommende er personlig egnet til å kunne utføre oppgaven.

Virksomheten skal sørge for at de ansatte har nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfeltet demens. Ifølge Nasjonal faglig retningslinje om demens innebærer kompetanse om demens at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om blant annet

 • demenssykdommer
 • personsentrert omsorg
 • kommunikasjon
 • kartleggingsverktøy
 • oral helse (tannhelse)
 • ernæring
 • lindrende behandling
 • miljørettede og psykososiale tiltak og aktiviteter
 • forebygging og avdekking av vold og overgrep
 • legemiddelbehandling
 • etikk og lovhjemler for bruk av tvang, og for varsling om vold og overgrep

Nasjonalforeningen for folkehelsen har egne temasider om demens.
Du finner dem her

Nasjonalforeningen for folkehelsen har også skrevet kapittelet «Å leve med demens» i Demensplan 2025 Se kapittel 2

I tillegg er det viktig at virksomheten sikrer at de ansatte har god kjennskap til relevante tilbud i egen kommune for å kunne sette inn tiltak i tråd med sykdomsutviklingen til personer med demens samt ivareta pårørende.

Det er viktig å være klar over at det ikke er krav om at hvert enkelt medlem av personalet skal ha samme kompetanse eller kvalifikasjoner, men den enkelte må ha kompetanse til å utføre oppgavene vedkommende tildeles, samt at personellet samlet sett har kompetanse til å ivareta tjenestetilbudet til virksomheten.

Demensnettverk
I mange fylker driver USHT og/eller Statsforvalteren nettverk for helse- og omsorgspersonell som jobber med utredning og oppfølging av personer med demens. Dette er nyttige fora for erfaringsutveksling og å holde seg oppdatert.

Illustrasjonsfoto. ABC Opplæring.

Helse- og omsorgspersonell må ha kvalifikasjoner til å ivareta plikten til å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Det innebærer blant annet at helse- og omsorgspersonellet skal holde seg til sitt faglige kompetanseområde og være kvalifisert for oppgavene som de skal utføre. Helse- og omsorgspersonell har også en selvstendig plikt til å holde seg faglig oppdaterte på sitt fagfelt.

Innenfor demensfeltet finnes det flere kurs, utdanninger og videreutdanninger som er relevante. Noen av disse er

Dette må jeg kunne

Dette må jeg kunne er for nyansatte, vikarer eller personer uten fagutdanning. Kursene tar alt fra noen minutter til noen timer å gjennomføre og er et fint sted å starte for alle som er på vei inn i helse- og omsorgsyrket.

Les mer her.

ABC-opplæring

ABC-opplæring, som Demensomsorgens ABC, er kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hver opplæring er bygget opp rundt innholdet i en ABC-perm og tar rundt ett år å gjennomføre.

Les mer her.

Med ABC til fagbrev

Med ABC til fagbrev gis ufaglærte muligheten til gratis helsefagarbeiderutdanning. Opplæringen består av samlinger, nettbaserte arbeidskrav og veiledning. Deltakeren har veiledet praksis på egen arbeidsplass. Aldring og helse følger deltakeren gjennom hele løpet frem til fagbrev.

Les mer her.

Fagskolen

Fagskoleutdanningen er en høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis og gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.

Les mer her.

Aktuelle kurs, studier og e-læring

Aldring og helse tilbyr flere aktuelle kurs, studier og e-læring som er aktuelle i tjenestene til personer med demens. Oversikt over disse finnes her.

Se også her for oversikt over når det blir arrangert kurs.

Psyk-IT er en serie videoforedrag som hver måned tar for seg et emne innenfor fagfeltet psykisk helse. Du kan lese mer om Psyk-it og finne alle tidligere foredrag her.

Podkaster om eldre og psykisk helse i regi av Aldring og helse finnes her.

Mange kommuner bruker KS-læring til kursvirksomhet, sjekk om dette er aktuelt i din kommune

Kommunene, utviklingssentrene (USHT) og statsforvalterne arrangerer også kurs som kan være aktuelle i tjenestene til personer med demens. USHT har en ressursbank med ulike temaer som miljøbehandling, observasjonskompetanse og kommunikasjon.

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter. Målgruppen for Kompetansebroen er studenter og medarbeidere i helsetjenesten.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har en kunnskapsbank med fagressurser som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har en hjemmeside hvor du kan finne ulike ressurser som er relevante for å styrke lokale psykisk helse- og rustjenester for voksne.

Senter for omsorgsforskning har som mandat å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Senteret samler, oppsummere og tilgjengeliggjøre kunnskapen blant annet gjennom Omsorgsbiblioteket.

Det tilbys relevant videre- og etterutdanning samt kurs i regi av høyskoler og universiteter.

Publisert: 9. juli 2021
Oppdatert: 1. juli 2022